Elena PintileiÎntre anii 1985-1989 a urmat Facultatea de bibliografie şi biblioteconomie la Universitatea de Stat din Moldova. În august 1989 în baza repartizării, este angajată în calitate de metodist în cadrul Secţiei Metodice la Biblioteca de Stat „N. K. Krupskaia”. Împreună cu colegii s-a preocupat de asigurarea îndrumării metodologice, informaționale, documentare și ajutor practic, în vederea realizării misiunii și a obiectivelor de activitate ale bibliotecilor publice din ţară.

Din anul 1991 este transferată ca specialist principal în cadrul Secției Lectura Publică a Bibliotecii Naţionale şi apoi numită în calitate de Şef de Secţie. Asigurarea accesului la publicaţii, cultura servicii utilizatorilor ş. a. au fost şi sunt o priorităţile acestui sector de activitate, având ca scop final sporirea eficienţei şi a calităţii activităţii Bibliotecii Naţionale.
Între anii 1997-1998 activează la Departamentul Biblioteconomic ULIM.

În perioada 1999-2003 urmează Facultatea de Drept la Universitatea de Stat din Moldova. Până în 2008 activează la Uniunea Notarilor din Republica Moldova şi Camera Notarială Centru.
Din anul 2008 revine la Biblioteca Naţională, în calitate de Director adjunct, în cadrul Direcţiei Informaţionale. În acestă perioadă la Biblioteca Națională se produce o transformare din biblioteca tradițională în biblioteca hybrid, cu o colecție digitală de patrimoniu „Moldavica”.

În perioada 2011-2015 activează ca Director adjunct la Biblioteca Ştiinţifică a UPSC, fiind preocupată în special de educarea culturii informaţionale a utilizatorului bibliotecii universitare, realizată prin diferite forme: consultaţii, lecţii, elaborarea ghidurilor de utilizare a resurselor Bibliotecii, instrucţiuni, materiale metodice etc.

În toamna 2014 se înscrie la Cursul de doi ani, Master în domeniul Patrimoniului istoric, la Facultate de Istorie şi Etnografie, UPSC.

La 5 mai 2015, în baza ordinului Ministrului Culturii al Republicii Moldova este numită de director al Bibliotecii Naţionale.

***

Between 1985-1989, she studied at the Faculty of Bibliography and Library Science at the State University of Moldova. In August 1989, on the basis of assignment, she is employed as a methodist in the Methodical Section at the `N. K. Krupskaia` State Library. To get her with his colleagues, she was concerned with the provision of methodological, informational guidance, documentation and practical help, in order to achieve them is sionandactivity objectives of the public libraries in the country.

From 1991, she was transferred as the main specialist in the Public Reading Section of the National Library and then appointed as Head of Section. Ensuring acces stopublications, user service culture, etc. were and are one of the priorities of this sector of activity, with the ultimate goal of in creasing the efficiency and quality of the National Library's activity.
Between 1997-1998, she worked at the ULIM Libraryand Economics Department.

Between 1999-2003, she studied at the Faculty of Law at the State University of Moldova. Until 2008, she was active at the Union of Notaries from the Republic of Moldova and the Centre Notary Chamber.
Since 2008, she worked in the National Library as Deputy Director, in the Information Department. During this period, the National Library is undergoing a transformation from a traditional library to a hybrid library, with a digital collection of Moldavian heritage.

Between 2011-2015, she worked as Deputy Director at the Scientific Library of UPSC, being particularly concerned with the education of the information culture the university library users, achieved through various forms: consultations, lessons, the development of guides for theuse of the Library's resources, instructions, methodical materials, etc.

In the fall of 2014, she enrolled in the two-year Course, Master in the field of Historical Heritage, at the Faculty of History and Ethnography, UPSC.

On May 5, 2015, based on the order of the Minister of Culture of the Republic of Moldova, she was appointed as director of the National Library.

Go to top